Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

Kết quả GQ TTHC tháng 9

Đăng lúc: 00:00:00 01/10/2023 (GMT+7)
100%
Print

Kết quả GQ TTHC tháng 9

 

UBND XÃ NGA AN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Thanh Hóa, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

 SỔ THEO DÕI

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

000.10.29.H56-230929-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230929-1025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phùng thị quyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

29/09/2023

02/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230927-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hà tuyết mai

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0346114685

UBND Xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230927-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hà tuyết mai

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0346114685

UBND Xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trịnh thị dung

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

03/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

TRỊNH THỊ LOAN

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

03/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

PHẠM THỊ THÙY

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 038193051488

UBND Xã Nga An

28/09/2023

03/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

HOÀNG VĂN THÔNG

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

03/10/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm văn lung

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI THỊ Cúc

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Thị Nguyệt

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-1008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

PHẠM VĂN THAO

THÔN TRUNG TIẾN, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0362595396

UBND Xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN ĐOÀN

thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN ĐOÀN

thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985447845

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM CÔNG NGHIN

thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM CÔNG NGHIN

thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN MẠNH

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955546

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN BÔNG

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 094754271452

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ THÚY

xóm 9, 0972955456

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN BÁ LONG

Thôn 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230928-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ THÚY

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

28/09/2023

29/09/2023

 29/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230926-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Diệu An

NHÀ TRỌ: NGUYỄN THỊ TƯƠI, 1A3/183, KHU PHỐ HÒA LÂN 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương , 0338481060

UBND Xã Nga An

26/09/2023

27/09/2023

 26/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230908-1003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Tống Xuân Thiện

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 0987366133

UBND Xã Nga An

26/09/2023

03/10/2023

 26/09/2023

Qua bưu điện

 

 

000.10.29.H56-230913-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Mai Quốc Huy

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0383138965

UBND Xã Nga An

26/09/2023

27/09/2023

 26/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230913-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Văn Tới

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0383138965

UBND Xã Nga An

26/09/2023

27/09/2023

 26/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230925-1001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN THỊ TRÂM

NHÀ TRỌ: NGUYỄN THỊ TƯƠI, 1A3/183, KHU PHỐ HÒA LÂN 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương , 0338481060

UBND Xã Nga An

26/09/2023

03/10/2023

 26/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230925-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ TRÂM

NHÀ TRỌ: NGUYỄN THỊ TƯƠI, 1A3/183, KHU PHỐ HÒA LÂN 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương , 0338481060

UBND Xã Nga An

26/09/2023

27/09/2023

 26/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN DŨNG

thôn 12, 09856645214

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐOÀN THỊ THÙY NGA

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985225478

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH VĂN TUYẾT

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0902082004

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN VŨ

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985225256

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HUỆ

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN THIỂN

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0895665415

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ THU TRANG

thôn 7, 0329569522

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN HỢI

thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0356224145

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ TUÂM

THÔN 3, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0963598387

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN CHIẾN

thôn 4, 0975448741

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN TIẾN

thôn 4, 0895668998

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ THOI

thôn 6, 0398671445

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230915-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HUẾ

xóm 1, 0253245256

UBND xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230914-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai văn hạnh

Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0944347994

UBND Xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230914-1001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

mai văn hạnh

Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0944347994

UBND Xã Nga An

15/09/2023

22/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230913-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai văn quyết

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0966931908

UBND Xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm văn bắc

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0983854331

UBND Xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm thị nga

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0345735323

UBND Xã Nga An

15/09/2023

18/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-1003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

phạm thị nga

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0345735323

UBND Xã Nga An

15/09/2023

22/09/2023

 15/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230908-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

bùi Minh Hoàng

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0353485359

UBND Xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230908-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

bùi Minh ANh

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0353485359

UBND Xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN MẠNH

Thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 09852145214

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN TOẢN

thôn11, 0856336541

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN ĐỈNH

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0962585424

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN ĐỈNH

THÔN 4, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0965225452

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ TÂM

THÔN 3, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0963598387

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH VĂN THUYẾT

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0902082254

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐOÀN THỊ THÙY NGA

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985225665

UBND xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230829-1006

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hà đức minh

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0389930741

UBND Xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

Mai Nhật Minh

thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0848309568

UBND Xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai ngọc Cường

thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0974412275

UBND Xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230912-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nghiêm Văn Bảo Khánh

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0974412275

UBND Xã Nga An

12/09/2023

13/09/2023

 12/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VÂN ANH

Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0356116480

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM ĐỨC MẠNH

thôn 6, 0972955546

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN THẮNG

thôn 8, 0958142154

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỒ BẢO NGÂN

thôn 12, 0985669854

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH THU

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0949304438

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VĂN QUỲNH

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM THỊ HOA

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0352225885

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HA TUYẾT MAI

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN HUÊ

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ SOI

thôn 5, 0985214215

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ PHƯƠNG

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985658247

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM THỊ LIÊN

thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0685254785

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HÀ VĂN NGUYÊN

thôn 7, 0356247889

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN TỨ

thôn 3, 0972955546

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ KIM YẾN

thôn 5, 0985214215

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HÀ VĂN ĐÔNG

thôn 4, 0985665254

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HÀ TUYẾT MAI

thôn 5, 0346114624

UBND xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230905-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

mai thị thơm

THÔN 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0398318637

UBND Xã Nga An

07/09/2023

12/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230905-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

phạm văn đức

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0393759452

UBND Xã Nga An

07/09/2023

12/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230906-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nguyễn văn phương

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0368231277

UBND Xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230906-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm thị xuyến

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0368231277

UBND Xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230906-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm tú uyên

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

000.10.29.H56-230907-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hà tuyết mai

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0346114685

UBND Xã Nga An

07/09/2023

08/09/2023

 07/09/2023

Trực tiếp

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618