Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

Danh sách giải quyết TTHC tháng 8 năm 2023

Đăng lúc: 16:37:31 08/09/2023 (GMT+7)
100%
Print

Danh sách giải quyết TTHC tháng 8 năm 2023

 UBND XÃ NGA AN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Thanh Hóa, ngày 8 tháng 9 năm 2023

 

 SỔ THEO DÕI

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.10.29.H56-230831-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HỒNG

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

2

000.10.29.H56-230831-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HỒNG

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0385256985

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

3

000.10.29.H56-230831-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THỦY

thôn 6, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

4

000.10.29.H56-230831-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN THỨC

thôn 5, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

5

000.10.29.H56-230831-0027

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN PHƯƠNG THẢO

thôn 4, 0972955456

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

6

000.10.29.H56-230831-0026

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN THỦY

thôn 4, 0972955546

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

7

000.10.29.H56-230831-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN THẢO

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

8

000.10.29.H56-230831-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN THẢO

D10/13 KP Bình thuận 2, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 0245852665

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

9

000.10.29.H56-230831-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN TÂN

thôn 12, 094754271452

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

10

000.10.29.H56-230831-0022

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VĂN QUYẾT

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

11

000.10.29.H56-230831-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VĂN QUYẾT

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

12

000.10.29.H56-230831-0020

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VĂN QUYẾT

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985665858

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

13

000.10.29.H56-230831-0019

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ NỤ

Thôn 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

14

000.10.29.H56-230831-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN NAM

thôn 1, 0369852145

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

15

000.10.29.H56-230831-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ NGUYỆT

THÔN 2, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0325665895

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

16

000.10.29.H56-230831-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MỲ

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985225632

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

17

000.10.29.H56-230831-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MỴ

Thôn 12, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

18

000.10.29.H56-230831-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI NGỌC LAM

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955546

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

19

000.10.29.H56-230831-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN QUANG

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

20

000.10.29.H56-230831-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN QUANG

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

21

000.10.29.H56-230831-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN QUANG

thôn 6, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

22

000.10.29.H56-230831-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HUỆ

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0986556236

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

23

000.10.29.H56-230831-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM HUY HOÀNG

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985224778

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

24

000.10.29.H56-230831-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HUỆ

thôn 10, 0985665325

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

25

000.10.29.H56-230831-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN BÁ HIẾU

thôn 12, 0985214215

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

26

000.10.29.H56-230831-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HIỀN

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

27

000.10.29.H56-230831-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN KHẮC

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

28

000.10.29.H56-230831-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HIỀN

XÓM TÂN VĂN, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

29

000.10.29.H56-230831-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HẰNG

thôn 5, 0985214215

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

30

000.10.29.H56-230831-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN ĐIỀN

Thôn 1, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

31

000.10.29.H56-230831-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI NGỌC ĐẠT

thôn 6, 0814531555

UBND xã Nga An

31/08/2023

05/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

32

000.10.29.H56-230828-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

PHẠM NHẬT MINH

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0349789064

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

33

000.10.29.H56-230828-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Thị Thanh Hằng

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969677903

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

34

000.10.29.H56-230829-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hứa đức hòa

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0345922604

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

35

000.10.29.H56-230829-1002

Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN TẤN THỌ

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0377754943

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

36

000.10.29.H56-230829-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN TẤN THỌ

146A đường TL15 tổ 3 Kp3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh , 0377754943

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

37

000.10.29.H56-230829-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nguyễn huy hoàng

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0359476270

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

38

000.10.29.H56-230829-1005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

MAI ĐẠI DƯƠNG

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0359476270

UBND Xã Nga An

30/08/2023

06/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

39

000.10.29.H56-230829-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hà đức minh

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0389930741

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

40

000.10.29.H56-230829-1008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

mai văn thương

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0988743129

UBND Xã Nga An

30/08/2023

06/09/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

41

000.10.29.H56-230829-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hồ Ngọc Bích

THÔN 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0988743129

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

42

000.10.29.H56-230830-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nguyễn văn luyện

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0963877444

UBND Xã Nga An

30/08/2023

31/08/2023

 31/08/2023

Trực tiếp

 

43

000.10.29.H56-230828-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HẰNG

thôn 6, 0958142154

UBND xã Nga An

28/08/2023

29/08/2023

 28/08/2023

Trực tiếp

 

44

000.10.29.H56-230828-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HẰNG

thôn 9, 0395400396

UBND xã Nga An

28/08/2023

29/08/2023

 28/08/2023

Trực tiếp

 

45

000.10.29.H56-230828-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THU HÀ

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0398993969

UBND xã Nga An

28/08/2023

29/08/2023

 28/08/2023

Trực tiếp

 

46

000.10.29.H56-230828-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ NA

thôn 1, 0376046125

UBND xã Nga An

28/08/2023

29/08/2023

 28/08/2023

Trực tiếp

 

47

000.10.29.H56-230828-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Thị Hằng

Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0374662268

UBND Xã Nga An

28/08/2023

29/08/2023

 28/08/2023

Trực tiếp

 

48

000.10.29.H56-230825-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VĂN LỊCH

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0966815145

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

49

000.10.29.H56-230823-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Huyền Diệu

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0989212988

UBND Xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

50

000.10.29.H56-230825-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN BẢO

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0125254265

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

51

000.10.29.H56-230825-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN THUYÊN

thôn 10, 0325665452

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

52

000.10.29.H56-230825-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN MINH

thôn 5, 0985445256

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

53

000.10.29.H56-230825-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM VĂN SƠN

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0365239847

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

54

000.10.29.H56-230825-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ THÙY LINH

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0912665884

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

55

000.10.29.H56-230825-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH VĂN QUYẾT

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0947542714

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

56

000.10.29.H56-230825-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN BẰNG

thôn 1, 0985214215

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

57

000.10.29.H56-230825-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN BẰNG

thôn 1, 0985252412

UBND xã Nga An

25/08/2023

28/08/2023

 25/08/2023

Trực tiếp

 

58

000.10.29.H56-230822-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai thị huệ

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0392694513

UBND Xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

59

000.10.29.H56-230823-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm văn tình

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0963635128

UBND Xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

60

000.10.29.H56-230823-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ LÁNG

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0987389507

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

61

000.10.29.H56-230823-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LƯU THỊ DUNG

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

62

000.10.29.H56-230823-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ GIANG

Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0945225145

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

63

000.10.29.H56-230823-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ KHUYÊN

Thôn 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0977896734

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

64

000.10.29.H56-230823-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ THANH

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

65

000.10.29.H56-230823-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN TUẤN

thôn 7, 0963253265

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

66

000.10.29.H56-230823-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN TỨ

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985225625

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

67

000.10.29.H56-230823-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN KHỐI

Thôn 12, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

68

000.10.29.H56-230823-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ NHẠN

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 09521123625

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

69

000.10.29.H56-230823-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN VỤ

03/18 Tản Đà, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, 0925125552

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

70

000.10.29.H56-230823-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ YẾN

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

23/08/2023

24/08/2023

 23/08/2023

Trực tiếp

 

71

000.10.29.H56-230821-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn

trần văn việt

Nhà bà Nguyễn Thị Cầu, KP Tiêu Long, Phường Tương Giang, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh , 0352280950

UBND Xã Nga An

21/08/2023

22/08/2023

 22/08/2023

Trực tiếp

 

72

000.10.29.H56-230821-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ANH THUY

Nhà Số 160/57/14 Nguyễn Văn Quỳ, tổ 3B, Khu Phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 0978529088

UBND xã Nga An

21/08/2023

22/08/2023

 22/08/2023

Trực tiếp

 

73

000.10.29.H56-230817-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm ngọc mai

Nam lộc, nga hải, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0899630729

UBND Xã Nga An

18/08/2023

21/08/2023

 18/08/2023

Trực tiếp

 

74

000.10.29.H56-230818-1001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

mai ngọc linh chi

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0903974589

UBND Xã Nga An

18/08/2023

25/08/2023

 18/08/2023

Trực tiếp

 

75

000.10.29.H56-230818-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai ngọc linh chi

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0903974589

UBND Xã Nga An

18/08/2023

21/08/2023

 18/08/2023

Trực tiếp

 

76

000.10.29.H56-230818-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

trịnh minh chiến

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0903925778

UBND Xã Nga An

18/08/2023

23/08/2023

 18/08/2023

Trực tiếp

 

77

000.10.29.H56-230810-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI VĂN TIẾN

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0989544218

UBND Xã Nga An

11/08/2023

14/08/2023

 11/08/2023

Trực tiếp

 

78

000.10.29.H56-230810-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm văn thủy

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0968238179

UBND Xã Nga An

11/08/2023

14/08/2023

 11/08/2023

Trực tiếp

 

79

000.10.29.H56-230807-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Thị Lan

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0398308191

UBND Xã Nga An

07/08/2023

08/08/2023

 07/08/2023

Trực tiếp

 

80

000.10.29.H56-230807-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm thu huyền

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0368236518

UBND Xã Nga An

07/08/2023

08/08/2023

 07/08/2023

Trực tiếp

 

81

000.10.29.H56-230807-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm văn nguyên

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0983307313

UBND Xã Nga An

07/08/2023

08/08/2023

 07/08/2023

Trực tiếp

 

 

 

Cán bộ báo cáo

 

 

 

 Một cửa xã Nga An

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618